GIỚI THIỆU
Thông Số Giá Đỡ Cáp

I - PHÂN LOẠI GIÁ ĐỠ CÁP


Giá đỡ cáp có 3 loại chính:

  Thang Cáp.  

  Máng Cáp.

  Khay Cáp


A - Thang Cáp :
hinhthang.jpg 
thongsothang.jpg 

cophangthang.jpg

CO PHẲNG - HE-CL

tethang.jpg

TÊ PHẲNG - HT-CL

chuthapthang.jpg

CHỮ THẬP - HCR-CL

cotrongthang.jpg

CO TRONG - IR-CL

congoaithang.jpg

CO NGOÀI - ER-CL

noithang.jpg

NỐI THẲNG - SC-CL

 

giadoteothang.jpg

GIÁ ĐỠ TREO - HS-CL

 

napday.jpg

NẮP ĐẬY - CV-CL

 

B - Máng Cáp :

hinhmang.jpg 
thongsomang.jpg 

cophangmang.jpg

CO PHẲNG - HE-CD

temang.jpg

TÊ PHẲNG - HT-CD

chuthapmang.jpg

CHỮ THẬP - HCR-CD

cotrongmang.jpg 

CO TRONG - IR-CD

congoaimang.jpg

CO NGOÀI - ER-CD

noimangkhay.jpg 

NỐI THẲNG - SC-CD

longtreomangkhay.jpg

LỒNG TREO - HS-CD

giadotreomangkhay.jpg

GIÁ ĐỠ TREO - HS-CD

napday.jpg

NẮP ĐẬY - CV-CD

 

 
C - Khay Cáp :

hinhkhay.jpg 
thongsokhay.jpg 

cophangkhay.jpg

CO PHẲNG - HE-CT

tekhay.jpg

TÊ PHẲNG - HT-CT

chuthapkhay.jpg

CHỮ THẬP - HCR-CT

cotrongkhay.jpg

CO TRONG - IR-CT

congoaikhay.jpg

CO NGOÀI - ER-CT

noimangkhay.jpg

NỐI THẲNG - SC-CT

longtreomangkhay.jpg

LỒNG TREO - HS-CT

giadotreomangkhay.jpg

GIÁ ĐỠ TREO - HS-CT

napday.jpg

NẮP ĐẬY - CV-CT

 

II - PHIẾU ĐẶT HÀNG GIÁ ĐỠ CÁP
dathangthang.jpg 

* MÀU SƠN THÔNG DỤNG CHO THANG, MÁNG VÀ KHAY CÁP:
mamauson.jpg