GIỚI THIỆU
Thông Số Tủ Điện

I - PHÂN LOẠI TỦ ĐIỆN

 A - Phân Loại Theo Vỏ Tủ :

 Tùy theo cấu tạo vỏ, tủ có hai loại chính :

A1 - Tủ Thường :

 Vỏ tủ làm bằng các tấm tôn được chấn vuông và hàn lại hoặc nối bu lông.

 Các kiểu tủ thường : kiểu treo tường, kiểu âm tường, kiểu đặt đứng trong nhà, kiểu đặt đứng ngoài trời.

treotuong1.jpg

KIỂU TREO TƯỜNG

 

amtuong1.jpg

KIỂU ÂM TƯỜNG

 

dungtrongnha1.jpg

 KIỂU ĐỨNG TRONG NHÀ

dungngoaitroi1.jpg

 KIỂU ĐỨNG NGOÀI TRỜI

A2 - Tủ Ghép :

 Vỏ tủ gồm một hay nhiều mô-đun ghép lại.

 Mỗi mô-đun gồm xương tủ bằng các thanh sắt góc được hàn lại hoặc nối bu lông và các vách tủ bằng các tấm tôn phẳng tháo lắp được.

  Các kiểu tủ ghép: kiểu trong nhà, kiểu ngoài trời.

tulondungtrongnha1.jpg

 KIỂU ĐỨNG TRONG NHÀ

tulondungngoaitroi1.jpg

 KIỂU ĐỨNG NGOÀI TRỜI

 

tu_ghep.jpg 

B - Phân Loại Theo Vách Ngăn ( Form - IEC4391 )

Tùy theo vách ngăn giữa ba bộ phận : thiết bị đóng cắt (I), thanh cái (B)đầu ra dây (O), mà tủ có bốn dạng (form) chính.

--------------------

f1.jpg 

Dạng - 1 (form-1) : Không có vách ngăn giữa ba bộ phận I, B và O.

--------------------

f2.jpg 

Dạng - 2 (form-2) : Có vách ngăn giữa ba bộ phận I, B và O.

--------------------

f3.jpg 

Dạng - 3 (form-3) : Như dạng - 2 và có thêm vách ngăn giữa các thiết bị đóng cắt ( I1, I2, I3,...).

--------------------

f4.jpg 

Dạng - 4 (form-4) : Như dạng - 3 và có thêm vách ngăn giữa các đầu ra dây (O1, O2, O3,...). 

--------------------    

C- Phân Loại Theo Cấp Bảo Vệ ( IP CODE - IEC529 )

  Tùy theo khả năng chống thâm nhập của vật rắn (số x:1,2,3,...6) và khả năng chống xâm nhập của nước (số y:1,2,3...8) mà tủ điện có cấp bảo vệ IP-x-y khác nhau.

ipxy.jpg 

 D - Phân Loại Theo Công Dụng ( Function )

Theo công dụng, tủ điện có các loại sau đây:                                       

  Tủ Điện Chính (MSB).

  Tủ Điện Phân Phối (DB).

  Tủ Đảo Nguồn (ATS,MTS).

  Tủ Điện Bù (Capacitor Panel).

  Tủ Điều Khiển (Control Panel).

  Tủ Đo Lường (Meter Panel).

II - PHIẾU ĐẶT HÀNG TỦ ĐIỆN

dathangtu.jpg 

 
 
MÀU SƠN THÔNG DỤNG CHO TỦ ĐIỆN

mamauson.jpg